GAKSO i DZGAKSO i DZ

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony
i Doskonalenia Zawodowego - G.M.

Kadra

Akademia kierując się dobrem słuchaczy realizuje cele i zadania opisane w Atatucie zgodnie i na podstawie przepisów prawa polskiego.

 

Prowadząc pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, Akademia zatrudnia kadrę szkoleniową, która, daje możliwość realizacji tych celów, a więc:

  • Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji programu szkolenia potwierdzone stosownymi dokumentami.

  • Zna cele, zamierzenia i zadania Akademii.

 

Do zadań i obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:

  • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy.

  • Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania merytorycznego i praktycznego.

 

Ponadto kadra dydaktyczna zobowiązana jest do:

  • Stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi się zajęcia i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości prowadzące do zagrożenia

  • Odnotowania obecność słuchaczy na wszystkich zajęciach.

 

Kadrę dydaktyczna obowiązuje przestrzeganie Uchwał Rady Pedagogicznej, a także zachowanie poufności w sprawach wewnętrznych Akademii, a w szczególności dotyczących. Słuchaczy ich danych osobowych oraz efektów nauczania, a także innych danych dotyczących słuchaczy i Akademii, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobro osobiste słuchaczy lub kadry dydaktycznej oraz dobre imię Akademii.